ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY ČÍNSKA 24

         Riaditeľ MŠ Čínska 24, Košice v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.a v zmysle §59 ods.4 zákona 245/2008 Z.z., ako i §59a zákona 245/2008 Z.z. týmto oznamuje termín a podmienky zápisu detí na školský rok 2023/2024.

Termín zápisu detí do materskej školy: 2.5.2023 od 8:00 do 12:10 – od 13:00 do 15:00

                                                               3.5.2023 od 7:00 do 12:10  – od 16:00 do 17:00

                                                               4.5.2023 od 8:00 do 12:10 – od 13:00 do 15:00

                                                               5.5.2023 od 8:00 do 12:10 – od 13:00 do 15:00

Podmienky zápisu detí do materskej školy Čínska 24, Košice:

  1. Podanie písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – žiadosť bude dostupná v kancelárii riaditeľa/ hospodárky, na triedach a webovom sídle školy, možnosť podania žiadosti aj elektronicky, alebo poštou.
  2. Spolu zo žiadosťou predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti je súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa.
  3. Prinesenie originálu rodného listu dieťaťa, resp. overenej kópie k nahliadnutiu pre porovnanie údajov k žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. 

Kritéria prijatia detí do materskej školy Čínska 24:

V súlade s platnou legislatívou budú do materskej školy prednostne prijaté:

  1. Deti na povinné predprimárne vzdelávanie
  2. Deti , ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
  3. Deti, ktoré už majú v materskej škole súrodenca
  4. Deti, ktoré už dovŕšili tretí rok života dieťaťa
  5. Deti z jasličiek Hviezdička

Pri prijímaní detí mladších ako tri roky / 2 ROČNÉ DETI/ sa bude prihliadať na dátum dosiahnutia tretieho roku života a na úroveň zvládania základných hygienických, samoobslužných a stravovacích návykov.

Určenie spádovosti našej MŠ pre povinné predprimárne vzdelávanie :

  • ulica Čínska a Pekinská

Ostatných detí sa spádovosť netýka

Bc. Július Bodnárik

🙂

🙂

🙂

🙂

Fotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...