Usmernenie rodičov pri nástupe detí do MŠ od 2.9.2020


Usmernenie rodičov pri nástupe detí do MŠ od 2.9.2020

Zákonný zástupca
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa
do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri
odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného
zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej
materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
 Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie (príloha ze textom)
lebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni (vrátane predĺženého víkendu)
predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).
 Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho
prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. (Hračky a iný materiál je zakázaný)
 V prípade, že u žiak je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne
o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou
zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená
lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným
regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Prílohy:

Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka
Vyhlásenie zákonného zástupcu  


Fotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...