Škola podporujúca zdravie


Dosahovanie výchovných aktív a vplyvu na dieťa v štyroch významných oblastiach.

1. Zdravotná výchova a rozvoj pohybových aktivít

Cieľ: Dosiahnuť jednotné výchovné pôsobenie školy a rodiny na dieťa prostredníctvom zdravotnícvkej osvety, viesť k preventívnej starostlivosti o vlastné zdravie i k zodpovednosti zaň, k pravidelným telesným aktivitám každého jednotlivca, k prevencii pre úrazmi, k zmene myslenia vo vzťahu k postihnutým. Dosiahnuť pozitívnu zmenu postojov k vlastnému zdraviu, k upevňovaniu duševnej hygieny, propagovaniu a presadzovaniu správneho životného štýlu.

2. Stravovanie a nové trendy

Cieľ: Uplatňovať nové zdravotné trendy vo výžive detí i dospelých v úzkej spolupráci s rodinou a školou v záujme prevencie pred civilizačnými chorobami a eliminácie alergizujúcich vplyvov niektorých potravín. Doviesť jednotlivcov k vyváženému stravovaniu potravinami, ktoré zabezpečujú zdravý vývoj organizmu.

3. Environmentálna výchova

Cieľ: Vypestovať kladný vzťah k živej prírode, poznať, ochraňovať a zveľaďovať životné prostredie, najmä ohrozené druhy rastlín, živočíchov. Všímať si krásu prírody, žiť v súlade s jej zákonitosťami, žiť a konať s ohľadom na plnohodnotný život našich budúcich generácií.

4. Výchova k prosociálnosti a školská etika

Cieľ: Humanizovať výchovu a vzdelávanie, vytvárať pozitívne medziľudské vzťahy, pocity istoty a bezpečia, porozumenia a lásky. Hlbšie poznávať osobnosť dieťaťa, utvárať sebareguláciu jeho správania, zvyšovať interpersonálnu kompetenciu a autonómiu dieťaťa.
Fotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...