Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ

https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show

Materská škola bude uzavretá v termínoch:

Od 23.12.2022 – 7.1.2023 /vianočné prázdniny/ – potrebu MŠ nahlásiť do 8.12.2022

Od 6.3.2023 – 28.7.2023 / jarné prázdniny/ – potrebu MŠ nahlásiť do 28.2.2022

Od 3.7.2023 – 28.7.2023 / letné prázdniny/ – potrebu MŠ na oba letné mesiace nahlásiť do 9.6.2023

Rodič má povinnosť včas oznámiť potrebu umiestnenia dieťaťa do náhradnej, ako aj kmeňovej MŠ v predstihu kvôli organizačnému zabezpečeniu chodu MŠ. Ak rodič, túto potrebu MŠ neoznámi MŠ prihliada na to, že nemá záujem o umiestnenie dieťaťa do náhradnej, alebo kmeňovej MŠ počas prázdnin / dieťa sa dá na prázdninovú dochádzku nahlásiť aj emailom alebo telefonicky- momentálna neprítomnosť sa nepovažuje za výnimku s povinností rodiča/

DOTÁCIA NA STRAVU OD 1.5.2023

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“), ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠodobralo obed,

Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Ak máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka),  ktorú žiadame doručiť do našej materskej školy, a to najneskôr v termíne do 5.4.2023 do 12:00, z dôvodu spracovania žiadosti, pri žiadostiach doručených po tomto termíne nebude možné si uplatniť dotáciu na stravu od 1.5.2023, ale až od 1.6.2023. Žiadosť prosíme vyplniť aj keď si dotáciu neuplatňujete – vyznačíte neuplatňujem

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu môže podať aj rodič ktorý na dané dieťa poberá daňový bonus / zmena oproti súčasnému stavu/ ,

POZOR STRAVU V MŠ NEMÁTE ÚPLNE ZADARMO DOTÁCIA SA TÝKA LEN OBEDOV, DESIATU OLOVRANT A RÉŽIU PLATÍTE NAĎALEJ

POVINNÁ PREDŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA

Povinná dochádzka predškolákov – ospravedlnenie

Vážení rodičia PREDŠKOLÁKOV

Prosím, nepodceňujte povinnú dochádzku, musíme mať preukázateľne zdokladovanú PÍSOMNE od rodiča alebo lekára, neprítomnosť dieťaťa.

Pri neospravedlnenej dochádzke, to budeme musieť hlásiť.

Preto zavedieme tlačivo na ospravedlnenie rodiča zo strany rodiča.

Tam budete písomne uvádzať dôvody neprítomnosti dieťaťa. Rodič môže ospravedlniť dieťa NAJVIAC 5 dní v mesiaci, zvyšné dni musí mať vydokladované.

Rodič je povinný VOPRED oznámiť neprítomnosť dieťaťa, alebo v prvý deň neprítomnosti dieťaťa. 

Vyhlásenie zo stravy, nie je ospravedlnenie z výchovno- vzdelávacieho procesu.

Ak ide o liečbu dieťaťa, s následným lekárskym potvrdením, dĺžku neprítomnosti určuje lekár. ( teda môže byť aj viac ako 5 dní)

Možné spôsoby oznamu:

– sms na telefón riaditeľovi 0907 900 107:stačí meno a priezvisko dieťaťa, neprítomnosť od do. ( v tlačive na ospravedlnenie dieťaťa)

– emailom mscinska24@gmail.com ( neobmedzene)

– ústne – priamo učiteľke na triede ( ak to viete deň vopred)

– ústne odkazom cez inú osobu ( člena rodiny, iného rodiča)

V deň príchodu do MŠ,po neprítomnosti, odovzdáte učiteľke tlačivo na ospravedlnenie s Vašim písomným ospravedlnením, s uvedením dôvodu alebo s ospravedlnením od lekára.

Pani učiteľka prevezme ospravedlnenie a založí ho do raného filtra ( ktorákoľvek učiteľka z triedy) .

🙂

🙂

🙂

🙂

Informácie k začiatku školského roka 2021/2022

Školský rok začína v štvrtok 2.9.2021. Nástup do MŠ je od 6:30 do 8:00

Informácia pre rodičov nových detí: – vaše dieťa do MŠ nepotrebuje žiadne hygienické potreby, všetko máme zabezpečené.

Taktiež nepotrebujete vlastné posteľné prádlo ani uteráčik – máme vlastné.

Čo potrebujete je kopec náhradných vecí do skrinky označených menom, aby sa malo Vaše dieťatko do čoho prezliecť.

Spolu s dieťaťom si prineste aj dobrú náladu a nezabúdajme na proti pandemické opatrenia – odstup – rúško (dospelý) – ruky

Už sa na Vás všetkých tešíme.

Dokumenty potrebné k nástupu pre všetky deti:

Radu školy tvoria:

  •  


Fotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...