eTwinning projekty- každý rok sa zapojíme do medzinárodných projektov v etwinningovom programe kde spolupracujú naše deti s deťmi z iných krajín Európy. Tento rok to bol opäť projekt:

Christmas Cards exchange 2018

etw_certificate_180956_sk

International exchange between countries from Europe where students will send cards, little gifts like bookmarks, recipes for your country’s traditional Christmas dishes, tiny sweet treats, pictures, drawings or anything that comes to your creative students‘ minds.

Adamko hravo a zdravo

Cieľ projektu: Skvalitnenie života detí a rodiny – v duchu zámerov deklarovaných v  Národnom programe podpory zdravia SR.

Úlohy projektu: 

 • rozšíriť poznanie a pozitívne ovplyvniť správanie sa pri ochrane a podpore vlastného zdravia,
 • zvyšovať zdravotnú uvedomelosť detí,
 • pestovať u detí základy prevencie a chápanie jej významu,
 • oboznámiť deti so správaním sa k zdravotne oslabeným jedincom,
 • fixovať u detí žiadúce modely správania sa k najbližšej komunite, k prírode a okoliu.
 •  Nenásilnou, deťom blízkou hrou a hrovými činnosťami spoznávajú deti svet a jeho tajomstvá v dvanástich zásadách podpory zdravého života:1. Pestrá strava
  2. Pohyb a šport
  3. Hygiena
  4. Spánok
  5. Čistý vzduch
  6. Otužovanie
  7. Krása prírody
  8. Hra a tvorivosť
  9. Denný poriadok
  10. Ochrana prírody
  11. Voľný čas
  12. Rodina

Evička nám ochorela

Úloha projektu: Naučiť deti zdravo žiť, rozvíjať motoriku, sebaovládanie, reč, myslenie, pozornosť dieťaťa.

Cieľ: Poskytnúť prvú pomoc vzhľadom na vek dieťaťa emotívnou hrou. Naučiť deti, čo je zdravý spôsob života, ochrana zdravia a prvá pomoc, získavať poznatky a praktické zručnosti detí v oblasti poskytovania prvej pomoci. Predchádzať úrazom a ochoreniam detí v materskej škole. V spolupráci s rodinou prispieť k ochrane telesného a duševného zdravia.

Garant projektu: Koordinátorka ŠPZ

Práca s projektom je v priebehu školského roka zahrnutá v mesačných aktivitách:

September: Správna životospráva a dodržiavanie hygienických návykov.
Október: Upozornenie nebezpečenstva konzumácií neznámych plodov.
November: Rozlišovať aktuálne telesné pocity – chrániť sa pred nachladnutím.
December: Rozlišovať vhodné a nevhodné potraviny – konzumácia sladkostí, význam mliečnych výrobkov.
Január: Význam zdravého pohybu, športu – upozornenie na nebezpečenstvá.
Február: Osvojovanie si zásady ochrany zraku.
Marec: Predchádzanie prechladnutiu – pravidlá správneho obliekania.
Apríl: Dodržiavanie správnych zásad bezpečnosti pri chôdzi a hre na ulici.
Máj: Rozlišovanie zdraviu prospešných potravín – konzumácia mliečnych výrobkov – prevencia zubného kazu – nebezpečenstvo bodnutia hmyzom.
Jún: Zdôraznenie nebezpečenstva a zvýšenie opatrnosti pri hrách v letnom období.


Škola podporujúca zdravie

Dosahovanie výchovných aktív a vplyvu na dieťa v štyroch významných oblastiach.

1. Zdravotná výchova a rozvoj pohybových aktivít

Cieľ: Dosiahnuť jednotné výchovné pôsobenie školy a rodiny na dieťa prostredníctvom zdravotnícvkej osvety, viesť k preventívnej starostlivosti o vlastné zdravie i k zodpovednosti zaň, k pravidelným telesným aktivitám každého jednotlivca, k prevencii pre úrazmi, k zmene myslenia vo vzťahu k postihnutým. Dosiahnuť pozitívnu zmenu postojov k vlastnému zdraviu, k upevňovaniu duševnej hygieny, propagovaniu a presadzovaniu správneho životného štýlu.

2. Stravovanie a nové trendy

Cieľ: Uplatňovať nové zdravotné trendy vo výžive detí i dospelých v úzkej spolupráci s rodinou a školou v záujme prevencie pred civilizačnými chorobami a eliminácie alergizujúcich vplyvov niektorých potravín. Doviesť jednotlivcov k vyváženému stravovaniu potravinami, ktoré zabezpečujú zdravý vývoj organizmu.

3. Environmentálna výchova

Cieľ: Vypestovať kladný vzťah k živej prírode, poznať, ochraňovať a zveľaďovať životné prostredie, najmä ohrozené druhy rastlín, živočíchov. Všímať si krásu prírody, žiť v súlade s jej zákonitosťami, žiť a konať s ohľadom na plnohodnotný život našich budúcich generácií.

4. Výchova k prosociálnosti a školská etika

Cieľ: Humanizovať výchovu a vzdelávanie, vytvárať pozitívne medziľudské vzťahy, pocity istoty a bezpečia, porozumenia a lásky. Hlbšie poznávať osobnosť dieťaťa, utvárať sebareguláciu jeho správania, zvyšovať interpersonálnu kompetenciu a autonómiu dieťaťa.


Práva dieťaťa

1. Právo na rovnosť, bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia

Cieľ: Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov a významných dní, na základe pozorovania a prežívania ich vedieť charakterizovať a poznať význam – MDD, Deň matiek, Vianočné a Veľkonočné sviatky.
Obsah: O lastovičke, čo obletela svet.

2. Právo na zdravý duševný a telesný vývin.

Cieľ: Obohatiť poznanie, chápať základné princípy mravnosti, rozvíjať citový život.
Obsah: Včielka Želka a Vlčí Mak.

3. Právo na meno a štátnu príslušnosť.

Cieľ: Poznávanie štruktúry rodiny, rozlišovanie jednotlivých členov rodiny a orientácia v príbuzenských vzťahoch. Rodina – miesto istoty, bezpečia a lásky.
Obsah: Narodilo sa bábätko.

4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.

Cieľ: Rozvíjanie kognitívnych a nonkognitívnych kvalít osobnosti dieťaťa.
Obsah: Včielka Želka a pivový pohár.

5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.

Cieľ: Formovať sebareguláciu správania, schopnosť nezištne pomáhať iným a mať vnútorné uspokojenie z tejto pomoci.
Obsah: Podaj mi rúčku.

6. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.

Cieľ: Formovať sebareguláciu a autonómiu dieťaťa.
Obsah: Ako Včielka Želka maškrtila.

7. Právo na prednostnú ochranu a život.

Cieľ: Zdravý rast a správny psychosomatický vývin dieťaťa.
Obsah: Škola v prírode.

8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc.

Cieľ: Rozvíjať a spresňovať zmyslové vnímanie – posilnenie pocitu bezpečia.
Obsah: Návšteva u hasičov.

9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.

Cieľ: Posilňovať individualitu osobnosti a schopnosť byť sám sebou.
Obsah: Včielka Želka vo svete fantázie.

10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

Cieľ: Posilňovať schopnosť odpútať sa od seba.
Obsah: Deň, na ktorý Včielka Želka nikdy nezabudne.

Fotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...