Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov MŠ (školné) v zmysle VZN mesta Košice č. 237 účinného od 01.01. 2023:

  • 40 € mesačne za pobyt dieťaťa v MŠ od 2 do 5 rokov

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v MŠ  na základe rozhodnutia zriaďovateľ sa neuhrádza  za dieťa:

  • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
  • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Stravná jednotka na deň/dieťa

2,30 eur

Úhrada príspevkov:

Strava sa uhrádza do 5. dňa v mesiaci

Školné do 10. dňa v mesiaci

Poplatok ZRŠ do 10. dňa v mesiaci

Úhrada poplatok – následovne:

Strava – ŠJ: na číslo účtu: SK36 5600 0000 0004 9796 9019

Školné – MŠ: na číslo účtu: SK09 5600 000 000 0442486087

Poplatok RZ: na číslo účtu:  SK09 0200 0000 001671724557

 

Fotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...