Práva dieťaťa


1. Právo na rovnosť, bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia

Cieľ: Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov a významných dní, na základe pozorovania a prežívania ich vedieť charakterizovať a poznať význam – MDD, Deň matiek, Vianočné a Veľkonočné sviatky.
Obsah: O lastovičke, čo obletela svet.

2. Právo na zdravý duševný a telesný vývin.

Cieľ: Obohatiť poznanie, chápať základné princípy mravnosti, rozvíjať citový život.
Obsah: Včielka Želka a Vlčí Mak.

3. Právo na meno a štátnu príslušnosť.

Cieľ: Poznávanie štruktúry rodiny, rozlišovanie jednotlivých členov rodiny a orientácia v príbuzenských vzťahoch. Rodina – miesto istoty, bezpečia a lásky.
Obsah: Narodilo sa bábätko.

4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.

Cieľ: Rozvíjanie kognitívnych a nonkognitívnych kvalít osobnosti dieťaťa.
Obsah: Včielka Želka a pivový pohár.

5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.

Cieľ: Formovať sebareguláciu správania, schopnosť nezištne pomáhať iným a mať vnútorné uspokojenie z tejto pomoci.
Obsah: Podaj mi rúčku.

6. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.

Cieľ: Formovať sebareguláciu a autonómiu dieťaťa.
Obsah: Ako Včielka Želka maškrtila.

7. Právo na prednostnú ochranu a život.

Cieľ: Zdravý rast a správny psychosomatický vývin dieťaťa.
Obsah: Škola v prírode.

8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc.

Cieľ: Rozvíjať a spresňovať zmyslové vnímanie – posilnenie pocitu bezpečia.
Obsah: Návšteva u hasičov.

9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.

Cieľ: Posilňovať individualitu osobnosti a schopnosť byť sám sebou.
Obsah: Včielka Želka vo svete fantázie.

10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

Cieľ: Posilňovať schopnosť odpútať sa od seba.
Obsah: Deň, na ktorý Včielka Želka nikdy nezabudne.Fotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...