Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024

http://mscinska.sk/category/oznamy/

ĎAKUJEME

Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná súčasť života materskej školy. Ide nielen o zapájanie rodičov do života školy prostredníctvom Rady školy alebo o účasť rodičov na informačných stretnutiach s učiteľmi v triedach. Snahou školy je vtiahnuť rodičov priamo do diania v škôlke, do zdieľania spoločných radostí, do riešenia spoločných problémov vo výchove a vzdelávaní ich detí, do ozajstnej spolupráce v prospech detí. Tento proces uľahčujú osobné kontakty s rodičmi, hlbšie vzájomné sa poznanie rodičov a učiteľov, možnosti spoločných zážitkov priamo s deťmi a učiteľmi. Preto sa Vám, my kolektív MŠ, chceme poďakovať za to, že ste v školskom roku 2022/23 boli nápomocný, ochotný a aktívny pri rôznych aktivitách a zdieľali ste radosti s nami a vašimi deťmi.

Od zajtra 20.4.2023 môžete hlasovať za našu MŠ v projekte čerstvé hlavičky

Prajeme Vám Krásne Veľkonočné sviatky.

ŠARKANIÁDA – 16.11.2022 streda

vyrobené, kúpené len nech lietaju

Strašidelné Halloweenske tekvice | Drieničan

DEŇ SVETLONOSOV

V našej škôlke sa 3.11.2022 bude konať zábavné popoludnie so svetlonosmi začiatkom o 15:00 hod v priestoroch jedálne MŠ. Vstup v maskách.

Môžete nám už teraz nosiť aj výrobky ako sú vyrezávané tekvice, rôzne strašidielka, jesenné ikebany, a mnohé iné kreatívne diela. Tešíme sa na Vás

Happy Halloween Sticker - Happy Halloween Transparent - Discover & Share GIFs

DOTÁCIA NA STRAVU V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

RODIČ, KTORÝ SI CHCE V V ŠKOLSKOM ROKU UPLATNIŤ DOTÁCIU NA STRAVU TAK MUSÍ VYPÍSAŤ ČESTNÉ PREHLÁSENIE A TO DORUČIŤ MŠ.

PROSÍME RODIČOV O DORUČENIE ČESTNÉHO PREHÁSENIA DO MŠ NAJNESKôR DO 13.7.2022 Z DôVODU JEHO SPRACOVANIA VZHĽADOM NA LETNÉ PRÁZDNINY.

Rodič sa pri vypisovaní čestného prehlásenia, ako aj pri uplatnení na stravu riadi zákonom č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa dotýka aj zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

Za správnosť a včasné vyplnenie tlačiva zodpovedá rodič.

ZÁPIS DETÍ DO MŠ ČÍNSKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Termín zápisu detí do materskej školy: 2.5.2022 od 8:00 do 12:10 – od 13:00 do 15:00

                                                               3.5.2022 od 7:00 do 12:10  – od 14:00 do 17:00

                                                               4.5.2022 od 8:00 do 12:10 – od 13:00 do 15:00

                                                               5.5.2022 od 8:00 do 12:10 – od 13:00 do 15:00

Podmienky zápisu detí do materskej školy Čínska 24, Košice:

 1. Podanie písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – žiadosť bude dostupná v kancelárii riaditeľa/ hospodárky, na triedach a webovom sídle školy, možnosť podania žiadosti aj elektronicky, alebo poštou.
 2. Spolu zo žiadosťou predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti je súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa.
 3. Prinesenie originálu rodného listu dieťaťa, resp. overenej kópie k nahliadnutiu pre porovnanie údajov k žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. 

Kritéria prijatia detí do materskej školy Čínska 24:

V súlade s platnou legislatívou budú do materskej školy prednostne prijaté:

 1. Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku dieťaťa na povinnú predškolskú prípravu
 2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 3. Deti, ktoré už majú v materskej škole súrodenca
 4. Deti, ktoré už dovŕšili tretí rok života dieťaťa
 5. Deti z jasličiek Hviezdička

Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na dátum dosiahnutia tretieho roku života a na úroveň zvládania základných hygienických, samoobslužných a stravovacích návykov.

Informácie k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu (tzv. obedy zadarmo)

Škola bude žiadať o dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách len na tie deti, ktorých rodičia si uplatnia nárok na dotáciu, pričom formou čestného vyhlásenia prehlásia, že nepoberajú zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov.Teda:

 • buď majú dieťa vo veku 6 rokov a na dieťa nepoberajú zvýšený daňový bonus alebo
 • ich dieťa ešte nemá 6 rokov a navštevuje posledný ročník MŠ (tzv. prípravku)

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti, je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok na tzv. zvýšený bonus.

Podrobné informácie s konkrétnymi príkladmi sú v prílohe

🙂

🙂

🙂

Dobrý deň

Mesto Košice pripravuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, viac sa dozviete na: https://www.facebook.com/scenarprekosice/posts/123157806549100

🙂

🙂

Informačná povinnosť v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajovFotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...