Koncepčný zámer rozvoja materskej školy na roky 2014 – 2019

Hlavnými legislatívnymi východiskami pre stanovenie koncepcie školy sú následné zákony a predpisy:

 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 596/2003 z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení,
 • Vyhláška č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 308/2008 Z. z.
  O materskej škole,
 • Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0,
 • Pedagogicko organizačné pokyny MŠ SR a ďalšie dokumenty.

Dokumentom, ktorý predstavuje víziu ďalšieho rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike je Národný program výchovy a vzdelávania v SR známy pod názvom Milénium schválený v roku 2002 vládou Slovenskej republiky.

Koncepčný zámer školy vychádza z cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým je doviesť dieťa na konci predprimárneho vzdelávania k tomu, aby v rozsahu svojich osobnostných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú (perceptuálno-motorickú), psychickú (kognitívnu) a sociálnu (sociálno-emocionálnu) samostatnosť a základy kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj a učenie.

Koncepcia rozvoja materskej školy nadväzuje na doterajšie výsledky práce, výchovy a vzdelávania.

Mojou víziou je vytvoriť predškolské zariadenie postavené na tvorivo-humanistických základov v oblasti výchovy, vzdelávania a riadenia, výsledkom ktorého bude všestranne rozvinutá detská osobnosť, spokojnosť detí, kolektívu MŠ a samozrejme rodičov.

Všeobecnou úlohou Koncepčného zámeru materskej školy je zadefinovať základné línie rozvoja školy v období nasledujúcich piatich rokov v oblasti výchovy a vzdelávania, celoživotného vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a tiež materiálno-technického zabezpečenia.

1 Dieťa – objekt pedagogického pôsobenia

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnutie optimálnej emocionálnej, sociálnej a kognitívnej úrovne ako základ pripravenosti na primárne vzdelávanie. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do kolektívu.

Pre dosiahnutie cieľov budeme u detí rozvíjať kľúčové kompetencie.

K základným kľúčovým kompetenciám v materskej škole patria:

 • psychomotorické kompetencie,
 • osobnostné (intrapersonálne) kompetencie
  • a) Elementárne základy sebauvedomenia
  • b) Elementárne základy angažovanosti
 • sociálne (interpersonálne) kompetencie,
 • komunikatívne kompetencie,
 • kognitívne kompetencie
  • a) Elementárne základy riešenia problémov
  • b) Elementárne základy kritického myslenia
  • c) Elementárne základy tvorivého myslenia,
 • učebné kompetencie,
 • informačné kompetencie.

Ciele:

 • uplatňovať humanistickú výchovu a vzdelávanie, s právom na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, právo na vlastnú individualitu a právo na celostný rozvoj osobnosti,
  vytvoriť podmienky pre rozvoj nadaných detí,
 • pri formovaní elementárnych základov kľúčových kompetencií brať do úvahy vývinové špecifiká predškolského veku,
 • pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie,
 • rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách aj prostredníctvom zážitkového učenia
  venovať pozornosť kvalite riadiacej činnosti na škole, klásť dôraz na osobnostný a odborný rast,
 • sobnú zodpovednosť, schopnosť viesť kolektív zamestnancov a rozvíjať medziľudské vzťahy na báze spolupráce a vzájomnej akceptácie,
 • výraznejšie a systematickejšie uplatňovať a dodržiavať v riadiacej práci analýzu, plánovanie, kontrolu a hodnotenie,
 • motivovať pedagogických zamestnancov naďalej sa vzdelávať, zvyšovať si kvalifikáciu a budovať svoj kariérny postup,
 • motivovať pedagogických zamestnancov k tomu, aby svoje poznatky získané štúdiom tvorivo uplatňovali v praxi,
 • uplatňovať progresívne metódy a formy práce, variabilné, inovačné prístupy pri realizácii výchovy a vzdelávania s cieľom podporovať detské sebavedomie, samostatnosť a istotu vo svoje schopnosti,
 • vyžadovať pedagogický prístup, ktorý sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu,
 • upriamiť pozornosť na činnosť metodických orgánov na škole a podporovať prácu metodicky najkvalitnejších učiteľov v prospech vlastnej školy,
 • žiadať, aby všetci zamestnanci svojimi postojmi a názormi, prácou a komunikáciou na verejnosti zásadne zastupovali záujmy školy, vytvárali dobré meno školy a udržiavali dobré medziľudské vzťahy na pracovisku.

2 Vlastné zameranie školy

Od septembra 2014 sa budeme zoznamovať s novým Štátnym vzdelávacím programom a následne vytvárať nový Školský vzdelávací program, ktorý bude v platnosti od 1. septembra 2015.

Koncepcia bude vychádzať zo zamerania školy a osvedčených projektov, ktoré budú doplnené digitálnou gramotnosťou, neodmysliteľnou súčasťou života v 21 storočí.

Projekty budú zamerané na:

 • environmentálnu a zdravotnú oblasť
 • digitálnu gramotnosť
 • estetickú a výtvarnú výchovu

Environmentálna a zdravotná oblasť

Hlavným a dominantným cieľom tejto oblasti je je:

 • priviesť deti ku globálnemu ekologickému uvažovaniu, na základe ktorého začnú samostatne konať v rámci ich rozumových schopností a možností.
 • poznávať prírodu cez citové väzby a prirodzenú detskú zvedavosť,
 • neodovzdávať deťom hotové poznatky, ale podnecovať myslenie, uvažovanie a vyvolávať nové spôsoby riešenia,
 • nezaťažovať deti len vyhľadávaním problémov civilizácie, ale umožňovať im kochať sa krásou prírody,
 • prospievať svojmu telu aktívnym pohybom, zdravou výživou.

Digitálna gramotnosť

Zámerom projektov bude

 • rozvíjať schopnosti zmysluplne využívať rôzne digitálne nástroje pre svoje potreby, na svoje poznávanie, na vyjadrovanie seba a svoj komplexný osobný rozvoj a efektívne riešiť úlohy a problémy v digitálnom prostredí.
 • objavovať a skúmať svet okolo seba pomocou IKT,
 • dokázať ovládať základnú počítačovú techniku – PC,notebook, tačiareň, tablet, fotoaparát a i.,
 • nevnímať digitálnu techniku, len ako prostriedok na hru, ale aj ako prostriedok na získavanie informácií a komunikáciu s okolím.

Estetická a výtvarná výchova

Jej cieľom je:

 • kultivovanať osobnosti detí prostredníctvom vnímania krásy, rozvíjaním fantázie a kreativity.
 • obohacovať percepčné, reprodukčné a tvorivé schopnosti detí,
 • rozvíjať činnosť zmyslových orgánov, rozvíjať fantáziu.

Ciele zamerané na spoluprácu rodiny a školy:

 • prehlbovať formy spolupráce (formálne, neformálne),
 • vytvárať pozitívne vzťahy s rodinou,
 • poskytovať konzultačno-poradenskú činnosť,.
 • koordinácia výchovných postupov.

Ciele zamerané na spoluprácu školy a inštitúcii:

 • uskutočňovať aktivity podľa požiadaviek rodičov a zriaďovateľa,
 • spolupracovať s miestnymi organizáciami, prezentovať MŠ na verejnosti,
 • zintenzívniť spoluprácu s CPPPaP, logopédom, ZŠ, ZUŠ, nadáciami,
 • spolupracovať s Radou školy, Rodičovským združením,
 • spolupracovať s inštitúciami ponúkajúce zaujímavé a hodnotné aktivity a informácie vhodné pre celkový kognitívny, emocionálny a psychomotorický rozvoj osobnosti dieťaťa, napr. záchranári, polícia, hasiči, rôzne profesie.

Ciele zamerané na prezentáciu materskej školy:

 • prezentovať prácu materskej školy, jej detí a zamestnancov pred verejnosťou prostredníctvom súťaží, projektov a školských programov,
 • organizovať pre deti aktivity a činnosti na prezentovanie svojich schopností pred verejnosťou.

Ciele zamerané na revitalizáciu materiálneho vybavenia MŠ:

 • zapájať sa do projektov, grantov a získané finančné prostriedky využiť na revitalizáciu interiéru a exteriéru školy, digitálnej technológie, knižnice a i.,
 • zabezpečiť opravy a údržbu školy v spolupráci so zriaďovateľom, rodičmi,
 • efektívne využívať finančné prostriedky.

Úlohy stanovené v koncepcii na roky 2014 – 2019 sú reálne a splniteľné, vyplynuli z celospoločenských potrieb a z analýzy súčasného stavu školy. Podrobnejšie budú rozpracované v Pláne práce školy.

V Košiciach, 02.04. 2014

Mária Varadyová

Fotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...